Eklavya Editz

Eklavya Editz

Evolution 🧬
Hey guys 😊
The journey started - 27 november 2022
100 subs - 28 November 2022
2k subs - 2 december 2022
5k subs - 18 December 2022
10k subs - 25 December 2022
20k subs - 1 January 2022
50 K subs - 7 January 2023
Next Goal - 100k subs - ?????!

Бейне
KZworld