Danyar Bekzhanov

Danyar Bekzhanov

Жақсылық жасасанда өзіне
Жамандық жасасанда өзіне.

Бейне
KZworld